Samenwerken aan waterbeschikbaarheid fruitteelt

Nieuws Datum
12/07/2021
Het Waterschap Rivierenland hield begin juni met tientallen mensen, waaronder ook fruittelers, de verbindingssessie ‘Fruitteelt en droogte: zorgen voor morgen?’. Vraag was hoe een gebied zoals Tielerwaard-Oost ook in de toekomst voorzien kan blijven van voldoende goed water. Daan Willems, gebiedscoördinator van Waterschap Rivierenland: ‘Bij langdurige droogte en enorme waterbehoefte om het fruit te beschermen tegen zonnebrand loopt het watersysteem tegen grenzen aan. Met een samenwerking tussen fruittelers, Waterschap Rivierenland en gemeenten willen we een grotere bewustwording creëren.’

Willems: ‘In het rivierengebied hebben we de relatieve luxe van de nabijheid van rivieren en het gebruik kunnen maken van water uit de Linge. Maar dat betekent niet dat we stil kunnen blijven zitten. In zowel 2018, 2019 en 2020 liepen we tegen de grens van waterbeschikbaarheid aan. De rek is uit het watersysteem. Dat is dit jaar niet, of nog niet, het geval, maar we zullen in de toekomst door de klimaatverandering steeds vaker te maken hebben met warme, droge zomers. Ons klimaat schuift op richting mediterraan klimaat. Het overheidsbeleid tot 2050 is gericht op klimaatadaptatie (aanpassing) en -mitigatie, het beperken van de gevolgen van klimaatverandering door het verminderen van CO2-uitstoot. We lopen tegen de grenzen van de beschikbaarheid van goed water aan en grepen daarom de kans die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bood om een situatie zoals die in de Tielerwaard-Oost te bespreken. De Linge is de essentiële aanvoerader voor water in het rivierengebied. Dat water wordt via het Pannerdensch Kanaal bij Doornenburg en het Van Beuningengemaal bij Zoelen de Linge binnengelaten. Via kleinere watergangen komt het water bij verderop gelegen boomgaarden. Maar als telers dichtbij de aanvoerader maximaal water gaan onttrekken, blijft er voor telers die verder weg zitten, zoals in Waardenburg het geval is, nauwelijks nog water over.’

‘We realiseren ons dat fruitteelt een belangrijke economische peiler is voor het rivierengebied, maar bij extreme droogte kunnen wij niet altijd overal aan de enorme watervraag voldoen. Als Waterschap Rivierenland willen we zoveel mogelijk proberen een beregeningsverbod, zoals in 2018, te voorkomen. En dat willen we graag samen met de telers bespreken. Zo is het voor een fruitteler die uit wil breiden van belang om te kijken waar dat mogelijk is. Een perceel moet niet alleen goed bereikbaar zijn, er moet eveneens voldoende water zijn. Een teler die uit wil breiden zou daarom eerst met een peilbeheerder van het Waterschap Rivierenland kunnen bellen die hem of haar daarover kan informeren. Sommige plekken, zoals de verder weg en wat hoger gelegen gebieden richting rivierdijk, zoals in Waardenburg, zijn minder geschikt.’

De gebiedscoördinator: ‘Medewerkers van het Waterschap Rivierenland spannen zich maximaal in om het water overal beschikbaar te houden, maar wij hebben daartoe geen resultaatverplichting. Telers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid om bewuster met water om te gaan en onderling met elkaar af te stemmen. Water dat we niet aan hoeven te voeren is het laaghangend fruit dat we kunnen plukken met elkaar. Zo kun je bij warm weer binnen een krap systeem niet overdag voluit gaan beregenen. Dat kan veel beter ’s nachts of in de vroege ochtend gebeuren en dan niet langer dan vier uur. Maar als teler kun je ook zorgen voor een bodem die meer organische stof bevat. Die houdt veel beter water vast. Perenteelt vraagt twee keer zoveel water als appelteelt. Je kunt daarom ook denken aan het planten van andere fruitsoorten en -rassen of andere gewassen. Met de campagne ‘Begin met druppelen’ stimuleren we het gebruik van druppelsystemen in boomgaarden, waardoor het waterverbruik sterk reduceert. Het Waterschap Rivierenland heeft daar ook al enkele jaren subsidie voor. Met innovatieve technieken zoals sensoren die de hoeveelheid bodemwater meten bij fruitbomen, weet je de waterhoeveelheid die de boom precies nodig heeft. En je zou ook kunnen denken aan het combineren van zonnepanelen en waterberging. Water opvangen met bedrijfsgebouwen biedt eveneens kansen. Voor hagelkappen, die gebruikt worden tegen veel neerslag, hebben we geen subsidie. Net zoals we bewoners van het gebied bewust maken om zuiniger met water om te gaan en groene ruimte in hun tuin te creëren om water vast te houden, hebben telers eveneens taak om bewuster met water om te gaan. We moeten het met zijn allen doen. Voor wat betreft het vasthouden van water werken we ook samen met de beheerders van natuurgebieden. En bij de realisering van nieuwe woonwijken houden we al rekening met waterberging.’

Bij waterbeheer hoort vooral samenwerking: ‘De verbindingssessie was een succes, juist omdat verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan over oplossingen. We leggen daarmee ook een relatie in het kader van Klimaat Actief Rivierengebied (KAR), dat zich onder meer richt op een vitale en toekomstgerichte land- en tuinbouw. Met zulke sessies kunnen we gezamenlijk anticiperen op langere droogteperioden. We moeten dat nú ook doen, en niet als het te laat is. Een vervolgsessie is er ook al. Die vindt half juli plaats en daarbij zijn meer voorlichters en adviseurs van telers betrokken. Ook zij kunnen nog meer uitdragen dat er binnen de fruitteelt maatregelen nodig zijn om die toekomstbestendiger te maken. Als medewerkers van het Waterschap willen wij heel graag dat die bewustwordingsboodschap breder gedeeld wordt.’

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van een subsidie voor telers om water te besparen? Neem dan contact op met het Waterschap Rivierenland. Telefoon 0344 649090 of kijk op http://www.wsrl.nl/waterbesparen

Terug