Erik van Haarlem

Werken aan een toekomstbestendig watersysteem

Nieuws Datum
02/06/2022
Midden mei bezocht Deltacommissaris Peter Glas het rivierengebied. Op het fruitteeltbedrijf van de firma Verstegen in Opijnen gaf fruitteler en bestuurslid NFO midden-Nederland Erik van Haarlem uitleg aan de commissaris over de knelpunten wat betreft water in het rivierengebied en met name de Tielerwaard. Van Haarlem: ‘We zullen met zijn allen bewust om moeten gaan met het beschikbare water en moeten zorgen voor een robuuster watersysteem. Dat vraagt om een integrale aanpak.’

Dat ze naar het fruitteeltbedrijf van Verstegen in Opijnen gingen was een bewuste keuze, vertelt Van Haarlem. ‘Deze fruitteeltonderneming is verder weg gelegen van De Linge, die als aanvoerader fungeert voor water dat gebruikt wordt voor onder meer de fruitteelt. De bedrijven die verderop gelegen zijn moeten het daarom tijdens de piekmomenten met minder of geen water doen. Het gaat dan met name om het besproeien van de bloesem als er nachtvorst is en bij hittestress als het erg warm en droog is.’

Van Haarlem: ‘De term rivierengebied klinkt alsof er altijd voldoende water zou moeten zijn, maar er zijn wel degelijk waterproblemen tussen de rivieren. We hebben dat aan de Deltacommissaris uit kunnen leggen. De fruitteelt is juist op deze gronden gevestigd omdat het zo’n vruchtbare grond is en er voldoende water was. Dat deden de Romeinen destijds al. Nu hebben we nog steeds die goede gronden, maar niet langer altijd voldoende water meer. Uitbreiding in de Tielerwaard is daarom risicovol. Het is noodzakelijk dat daar wel voldoende water voor de bestaande fruitteeltbedrijven beschikbaar is.’

‘De voorgenomen aanwijzing van de Aanvullende Strategische Voorraden-gebieden door de provincie Gelderland in onder meer het rivierengebied, zal ook het oppervlaktewatersysteem nog verder onder druk zetten. Zeker in de gebieden waar al tekorten zijn, zal dit alleen maar toenemen. In mijn ogen kun je dit probleem niet afschuiven op een kapitaalsintensieve sector zoals de fruitteelt. Het vraagt om een integrale aanpak. Onderdeel van deze aanpak is dat iedereen bewuster dient om te gaan met water. Zo wordt er bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten al rekening gehouden met het bufferen van water. Wethouder Platteland van de gemeente West Betuwe, Joke van Vrouwerff, denkt goed met ons mee in oplossingen.’ Aan de ontmoeting met de Deltacommissaris, met later op de dag nog een bezoek aan het Geofort in Asperen, heeft Van Haarlem een goed gevoel overgehouden. ‘We zijn gehoord. De Deltacommissaris heeft oog voor de problematiek en geeft aan dat de situatie in onze rivierendelta een onderdeel is van een grootschalige landelijke opgave. Ook gaf hij aan dat de Omgevingswet stelt dat deze kwestie van dien aard is dat daar breed naar gekeken moet worden, door provincie, gemeenten, belangenorganisatie en Waterschap.’

‘Bij de provincie hebben we als fruittelers daarom zo’n driehonderd zienswijzen ingediend met onze visies op de aangewezen aanvullende strategische watervoorraden in fruitteeltgebieden. We menen dat de drinkwaterwinning op een andere manier aangepakt moet worden. Wij fruittelers zijn ons absoluut bewust van het belang van water, voor onze sector maar ook voor de maatschappelijke functies om ons heen. Iedereen heeft wat betreft water een opdracht. Verandering van klimaat vraagt om een verandering van iedereen en met name ook van de fruittelers uit onze mooie sector. Wij zullen deze uitdagingen aangaan en zoeken naar kansen om functioneel en verantwoord met water om te gaan zoals bijvoorbeeld door uitbreiding van het gebruik van druppelirrigatie en het verkorten van hittestressberegening.’

Terug