Stuurgroep en ambassadeurs

Fruitpact: ‘waar je bij elkaar staat, sta je sterk’

Nieuws Datum
19/12/2022
Stuurgroepleden en de ambassadeurs van het Fruitpact onmoetten elkaar onlangs in Gruun, het fruitcafé in Ommeren. Fruitpact bestond 15 jaar en twee oud-voorzitters namen afscheid.

Dat was reden voor en ontspannen bijenkomst. Programmamanager Frank Engelbart memoreerde de vijftienjarige geschiedenis van Fruitpact, dat werd opgericht in juni 2007. Het Regiobestuur deed de fruitsector een oproep: we hebben een samenwerkingsverband nodig als gesprekspartner namens het fruitcluster, die immers een belangrijke bedrijfstak vormt in Rivierenland. Toen er een intentieverklaring lag, werd aan de uitwerking begonnen door ondernemers, overheid en onderwijs samen. Doel: de fruitteelt en aanpalende bedrijvigheid met projecten laten zien dat samenwerken zin heeft. Zodat er enerzijds een community ontstaat en anderzijds de onderlinge band tussen ondernemers, overheden en onderzoek&onderwijs wordt bestendigd. “In goede en slechte tijden”, zo zei Engelbart.

Inmiddels is er een reeks van projecten afgerond, die op vragen uit de teeltpraktijk en clusterspelers zijn gestoeld. Daarin werd met ondernemers samengewerkt, met NFO, maar ook met kennisinstellingen als de WUR en andere kennispartners wanneer het om praktijkproeven ging. Een stapel meegebrachte beleidsplannen, projectverslagen en praktische handreikingen uit de afgelopen vijftien jaar die Engelbart toonde, was daar het bewijs van.

Provincie Gelderland zorgt in belangrijke mate voor financiering van het organiseren vermogen, samen met de leden van de stuurgroep. Eerst op basis van jaarplannen, tegenwoordig op plannen voor vier jaar. Fruitpact heeft zich als betrouwbare partner en contact met het fruitcluster bewezen. “Maar voorop staat, dat het fruitcluster in het rivierengebied afhankelijk is van de fruittelers; zonder telers geen cluster.”

Marc André de la Porte was zeven jaar voorzitter van Fruitpact, een periode die hij als ‘aangenaam en zeer leerzaam voor wat betreft de omgang met tal van partijen in het cluster’ omschreef. Interimvoorzitter Ton van Maanen vermeldde vooral de samenhang in het Rivierenlandse fruitcluster die middels Fruitpact is aangebracht. “Terugkijkend zie ik mooie projecten, mooie bedrijven en mooie ervaringen. Houd het streven van Fruitpact vol, we hebben elkaar hard nodig, want er komt heel wat op ons af, qua regelgeving en klimaat. Waar je bij elkaar staat, sta je sterk, wordt er naar je geluisterd.”

Terug