Greenport Gelderland: clustersamenhang moet sterker

Nieuws Datum
27/05/2024
Greenport Gelderland en de tuinbouwpacten die eronder vallen, doen goed werk voor de sector. “Er gebeuren mooie dingen, Greenport Gelderland is waardevol voor de tuinbouwsector in de provincie”, zegt Bart van Moorsel, beleidsadviseur Tuinbouw voor Provincie Gelderland. Greenport Gelderland staat voor een nieuwe subsidieperiode, 2025 tot en met 2028.

Onlangs kwam de eerste versie van een terugblik over de afgelopen vier jaar tot stand, waartoe Van Moorsel namens het provinciebestuur de opdracht gaf. “De hoofdconclusie is positief, Greenport Gelderland levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het tuinbouwcluster in Gelderland. Alle betrokkenen zijn tevreden over het resultaat.” Maar er zijn ook een paar kanttekeningen, zegt Van Moorsel. “De pacten voor glastuinbouw, fruit, laanbomen en paddenstoelen in het rivierengebied zijn actief. Maar dat is steeds voor het eigen deel van het tuinbouwcluster. De terugblik concludeert óók dat Greenport Gelderland niet als eenheid naar buiten treedt, zich onvoldoende als zelfstandige organisatie presenteert. “Dat levert versnippering van activiteiten op, meer eenheid van handelen heeft meerwaarde. Er zijn immers ook pact-overstijgende onderwerpen. De samenwerking onderling kan verbeteren. De pacten hebben vaak met dezelfde problemen te maken, denk aan de waterbehoefte, gewasbescherming, en huisvesting van de bedrijven in het landschap. De samenbinding van partijen kan ook beter, en zichtbaarder: van toeleveranciers en telers, tot de afzetorganisaties, het onderwijs, kennisinstellingen als de WUR, het Waterschap en de Provincie. Zo kun je zien of een toeleverend bedrijf misschien behoefte heeft aan kennis, die bij een onderwijsinstelling voorhanden kan zijn. Of bij onderzoekers. Het kan van alles zijn, als het er maar voor zorgt dat het cluster groeit.”

Greenport Gelderland is geen belangenorganisatie. “Daar heb je bijvoorbeeld de NFO en LTO voor. Greenport Gelderland zou goed moeten kijken: waar zijn wij van en hoe kunnen we het cluster sterker maken. Greenport Gelderland moet goed naar zichzelf kijken en zich afvragen  of ze wel goed in de rol stapt die de subsidiegever op het oog heeft. Gelderland betaalt immers voor het versterken van het tuinbouwcluster. Dat gebeurt wel, maar de Greenport kan scherper sturen in de pacten en meer de gemeenschappelijkheid opzoeken.” Zo pleit Van Moorsel voor het aanwijzen van portefeuillehouders op thema’s binnen het bestuur. “Zo weet iedereen in de keten bij wie hij of zij moet zijn en kweek je bredere verantwoordelijkheid.”

Maar hij stelt tegelijkertijd dat Greenport Gelderland een organisatie is die langjarig moet kunnen bestaan. “We zijn intern van mening dat we Greenport Gelderland structureel moeten ondersteunen. Ook nu de beschikbare bedragen waarschijnlijk lager zijn. Je kunt dit werk niet doen met incidenteel verstrekt geld. En ook: Greenport Gelderland is er voor de hele provincie. Met structurele financiering kan je mogelijk goedkoper werken door mensen in dienst te nemen in plaats van via opdrachten.”

Van Moorsel is zich ervan bewust dat ook de provincie de hand in eigen boezem moet steken. “Misschien hebben we niet duidelijk genoeg vooraf geformuleerd welke resultaten we verwachten van Greenport Gelderland voor de subsidie, waardoor we alleen kunnen kijken naar de uitgaven. Het gaat om de bereikte resultaten, daar zullen we scherper op moeten toezien. Die heldere boodschap komt straks ook mee in de beoordeling van de subsidie-aanvraag. Die aanvraag door Greenport is al in concept beschikbaar en ziet er goed uit. Weet je wat ik nou jammer vind? Greenports Nederland wordt slechts sporadisch aangesproken door de Gelderse Greenport, ook daar kan het beter. Op het jaarlijkse congres komt alleen de Gelderse voorzitter. En dat terwijl daar tuinders en adviseurs uit alle hoeken van het land zijn, een bron aan ervaring en kennis. Ik zeg altijd: toeval moet je organiseren.”

Fruitpact gaat daarom voor een nieuwe aanvraag bij de provincie Gelderland voor wéér vier jaar Greenport Gelderland en haar pacten!

Terug