Variabel Wortelsnijden met de inzet van drones

Project Locatie
Het ontwikkelen van een nieuwe precisietool om groeikracht van peer om boomniveau te beoordelen.

Ontwikkelingen in precisielandbouw gaan hard. Er komen steeds nieuwe sensoren en visiontechnieken beschikbaar die de stand van zaken in het veld inzichtelijk maken, zoals drones. De verwachting is dat met een combinatie van de juiste gewasindexen op het juiste moment vanuit de lucht er een goede inschatting gemaakt kan worden van de groeikracht van een individuele boom. Centrale vraag in dit project is: Met welke gewasindexen kan een betrouwbare correlatie gevonden worden met de groeikracht van een fruitboom (peer), op basis waarvan er een taakkaart gemaakt kan worden die een wortelsnoei machine op GPS kan aansturen? 

Doelstelling project:

 • Het ontwikkelen van een nieuwe precisietool om groeikracht van peer op boomniveau te beoordelen. Er zijn drie subdoelen:
 • Correleren van drone-metingen aan waarnemingen op de grond in de boomgaard
 • Ontwikkelen van beslisregels voor het maken van taakkaarten om sterk groeiende bomen te wortelsnoeien
 • Ontwikkelen van een prototype van aangepaste precisiemachine die op boomniveau te sterk groeiende bomen kan wortelsnoeien.

Activiteiten:

 • Opstart van project: startbijeenkomst met betrokken partijen en perceelselectie
 • Uitvoering van project: uitvoeren dronevluchten, monitoring in boomgaard, datamining dronebeelden en veldwaarnemingen, ontwikkelen prototype precisiemachine wortelsnoei
 • Kennisdeling en communicatie: Bijeenkomsten met betrokken partijen, presentaties tijdens Open Dagen Proeftuin Randwijk, artikelen in nieuwsbrieven en in vakblad fruitteelt.

 

Deelnemers:

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
 • Wageningen University & Research (WUR)
 • Proeftuin Randwijk
 • Fruitconsult
 • GPX-Solutions
 • Aurea Imaging
 • Gelderse fruittelers

 

Looptijd van het project:
Februari 2018 – Januari 2020

 

Links naar artikelen:

Terug