Zeven strategische thema’s met perspectief

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd.

Thema 1

Marktpositie

Door de internationale positie van de Nederlandse fruitteelt en -handel, heeft de lokale fruitteler te maken met sterke concurrentie uit het buitenland. Bovendien wordt steeds minder fruit verhandeld via de veilingklok en steeds meer via bemiddeling en directe lijnen, waarbij de afzetorganisaties een belangrijke rol spelen. Daarnaast bepalen de grootwinkelbedrijven in hoge mate welke fruitrassen in het schap komen, op basis van de wensen van de consument. Door deze ontwikkelingen staat de marktpositie van de fruitsector onder druk.

Doelstelling
Verbetering van de concurrentiepositie van de fruitbedrijven in het Rivierenland, vergroting van de afzet en verhogen van de winstmarges op fruitproducten en -diensten.

Thema 2

Ondernemerschap

De fruitteler kenmerkt zich door vakmanschap en in mindere mate door ondernemerschap. Verbetering op strategisch- en bedrijfseconomisch vlak is wenselijk, vooral omdat fruittelers (nog) meer marktgericht moeten gaan werken. Een andere zorg is de vraag naar gekwalificeerd personeel voor reguliere en seizoensgebonden arbeid, waarbij ook behoud van kennis en kunde van belang is.

Doelstelling
Verbetering van ondernemersvaardigheden en van de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Thema 3

Innovatie

De fruitteeltsector is een innovatieve weg ingeslagen met de ontwikkeling van nieuwe rassen en milieutechnieken. Verdere product- en marktinnovatie is echter noodzakelijk. Voorbeelden zijn ontwikkeling van nieuwe rassen en afzetconcepten, ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek, implementatie van veelbelovende producten, mechanisatie en robotisering en ook het initiëren, faciliteren en versnellen van innovatieprocessen.

Doelstelling
Realiseren van innovaties op bedrijfs-, keten- en gebiedsniveau en voor product-, markt-, proces- en systeeminnovaties in het fruit. Daarbij de beschikbare kennisnetwerken en onderzoekscapaciteit optimaal benutten.

Thema 4

Duurzaamheid

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het in balans brengen van de triple-P gedachte: people, planet en profit. De fruitsector speelt al in op deze maatschappelijke tendens, maar een verdere integratie van deelaspecten en een bredere toepassing is gewenst. Het gaat dan met name om geïntegreerde gewasbescherming, voedselveiligheid, energiegebruik, arbeidsomstandigheden, resistentie voor veel voorkomende ziekten en plagen en gezondheidsaspecten. De ontwikkeling van producten die (nog meer) bijdragen aan de gezondheid

van de consument en de duurzaamheid van de maatschappelijke leefomgeving moet doorgaan. Daarbij is kostprijsbewustzijn een wezenlijk onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. Op het gebied van het Convenant Gewasbescherming en mineralenbeleid ligt de sector op koers.

Doelstelling
Omarming van de triple-P gedachte in het fruitcluster.

Thema 5

Infrastructuur & logistiek

Voor het fruitcluster is het – bij een dagvers product als fruit – belangrijk om een goede aansluiting te hebben op het handelsnetwerk. Een ander aspect is de concentratie van fruitgerelateerde activiteiten zoals verwerking, sortering, verpakking, opslag en distributie, dat veel efficiencyvoordelen biedt. Daarnaast kan de fruitsector wellicht profijt hebben van nieuwe ontwikkelingen, zoals de trend naar containerisatie en het vervoer van importstromen via het water.

Doelstelling
Verbetering van de interne- en externe ontsluiting van het gebied en optimale benutting van weg- water- en spoorwegverbindingen, door te werken aan fysieke ontsluiting en innovatieve logistieke concepten voor transport en locaties.

Thema 6

Ruimtelijke inrichting

Verschillende ontwikkelingen beïnvloeden de ruimtelijke inrichting van het Rivierenland. Binnen de fruitteeltsector vindt een geleidelijke schaalvergroting plaats, maar het is steeds moeilijker om goede percelen en uitbreidingsmogelijkheden te vinden. Dit leidt tot extra kosten.

De sector hecht waarde aan de ontwikkeling van Agribusinesscentra, waar alle facetten van de fruitsector zijn geconcentreerd op passende locaties. De intensieve teelt van klein- en zachtfruit groeit, waardoor teeltondersteunende voorzieningen steeds vaker noodzakelijk zijn. Belangrijk daarbij is de afstemming van regelgeving over de gemeenten heen.

Fruit wordt geassocieerd met een fraai landschap. Dit vraagt om een balans tussen economie en behoud van landschappelijke waarden.

Doelstelling
Een fruitgerichte, doelmatige inrichting van de ruimte met behoud van de landschappelijke kwaliteiten.

Thema 7

Recreatie & toerisme

De Betuwe heeft van oudsher een fruitprofiel. De recreatieve waarde hiervan blijkt onder andere uit het jaarlijkse fruitcorso, de bloesemtochten en ‘fruit kopen in de boomgaard’. De professionele fruitteelt ontneemt echter steeds meer letterlijk – het zicht van inwoners en toeristen op de schoonheid van het landschap en de producten. Maatschappelijke trends als vergrijzing en ‘recreatie dichterbij’ bieden niettemin kansen om de recreatieve- en educatieve waarde van de regio (en daarmee het imago) te versterken.

Daarnaast is een goed imago van belang voor de toegevoegde waarde van producten en draagvlak voor ontwikkelingen in de sector.

Doelstelling
Realisatie van slimme combinaties van fruitproductie en recreatieve, educatieve en toeristische aantrekkelijkheid, waarbij ‘fruitbeleving’ en recreatie in een aantrekkelijk landschap centraal staan.